Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AFGEMAT: AFGEMAT Sport & Lifestyle. Evenals de activiteiten die onder de naam Afgemat worden aangeboden.

Klant: De persoon aan wie door Afgemat advies, sportadvies/coaching en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

AFGEMAT vestiging: De fysieke locatie, waar Afgemat wordt aangeboden. Het Zwembad de Vrolijkheid te Zwolle, in de fitnesszaal 1.

Extra: Een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Afgemat kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

Gastheer/vrouw: Personeel in het Zwembad die zorg draagt voor de receptie en beheer van de Afgemat vestiging.

Inschrijfformulier: De overeenkomst die ontstaat tussen Afgemat en de klant door inschrijving op een van de wijzen zoals aangegeven op het inschrijfformulier en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele extra’s.

Artikel 2: Algemeen

Afgemat geeft advies en training aan de klant op het als zodanig opgegeven vestigingsadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het vestigingsadres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld. Afgemat kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Afgemat de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de klant worden zonder toestemming van de klant zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 3: Inschrijvingen Afgemat basis, extra Small Group trainingen (SGT) en Personal trainingen (PRO)

Inschrijven voor SGT bij Afgemat kan op de volgende manier:

a. Het papieren inschrijfformulier (aanwezig bij Afgemat of op te vragen via een email naar [email protected]) in te vullen voor een lidmaatschap, te ondertekenen en bij Afgemat in te leveren. 

b. Klant is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de eventuele SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een klant kan er enkel toe leiden dat de overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Afgemat.

c. Klant dient vooraf voor de trainingen zich in te schrijven in het rooster in de Afgemat app, door middel van een training te reserveren, om deel te kunnen nemen. 

d. Als het maximum aantal leden is bereikt, wat ter eenzijdige beoordeling is van Afgemat, kan een klant indien gewenst zich aanmelden in de app op de wachtlijst.

e. In het geval van speciale acties kan Afgemat aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 4: Openingstijden

a. Afgemat bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.

b. Afgemat is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens feestdagen en schoolvakanties. Afgemat is gerechtigd de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

c Afgemat is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. De klant heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden van SGT.

d. Indien de Afgemat vestiging om wat voor reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat de klant ermee akkoord dat hij/zij bij een outdoor training (bootcamp) kan aansluiten.

e. Klant dient ten aller tijde de fitness ruimte niet te betreden zonder aanwezigheid van Afgemat. Vrij trainen zonder aanwezigheid van Afgemat wordt niet op prijs gesteld. Klant dient vooraf aan de trainin ten alle tijde te wachten in de daarvoor bestemde loungeruimte. 

Artikel 5: Verhindering

a. Indien de PRO klant verhinderd is op de gereserveerde of afgesproken datum en tijdstip (conform app of mondelings) op de Afgemat vestiging aanwezig te zijn, dient hij Afgemat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (conform AFGEMAT app) door de gereserveerde les te annuleren. Indien de PRO klant binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Afgemat geeft (conform AFGEMAT app), dan wel geen zodanig persoonlijk bericht geeft, is Afgemat gerechtigd om de gereserveerde kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Afgemat PRO leden dienen bij niet na gekomen afspraak of verhindering, opnieuw een afspraak te maken.

b. Indien de SGT klant verhinderd is op gereserveerde of afgesproken datum en tijdstip (conform app of mondelings) op de Afgemat vestiging aanwezig te zijn, dient hij Afgemat hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen (conform AFGEMAT app) door de gereserveerde les te annuleren. Indien de SGT klant binnen 6 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Afgemat geeft (conform AFGEMAT app), dan wel geen zodanig persoonlijk bericht geeft, is Afgemat gerechtigd om de gereserveerde kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen. 

c. Afgemat biedt voor leden van SGT flexibile inhaalmomenten in dezelfde week in het rooster. Afgemat SGT leden dienen bij niet na gekomen binnen afspraak of verhindering, opnieuw een afspraak te maken op deze zelf te bepalen inhaalmoment in het rooster. Indien de klant om wat voor reden dan ook niet aan het inhaalmoment kan voldoen, gaat de klant ermee akkoord dat hij/zij bij een outdoor training (bootcamp) kan aansluiten.

Artikel 6: Lidmaatschap, termijn en betaling van Trainingen.

a. Een overeenkomst bij Afgemat wordt aangegaan voor de vorm en contractduur zoals aangegeven bij de inschrijving, met een minimum periode van 3 maanden, vanaf de ingangsdatum welke in maandelijkse termijnen moet worden voldaan, dan wel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

b. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat de klant een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Afgemat, is de klant over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar ratio van het aantal extra dagen.

c. Met uitzondering van actie lidmaatschappen, zijn alle tarieven te vinden op www.afgemat.nl of op te vragen bij de personal trainer, dan wel de balie van de Afgemat vestiging.

e. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

f. De klant heeft een maandelijks opzegbare overeenkomst, deze overeenkomst dient maandelijks vooruit te worden voldaan middels overschrijving of eventueel via SEPA automatische incasso tegen de voor dit lidmaatschap vastgestelde tarieven.

g. Bij niet tijdige ontvangst door Afgemat van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.), wordt de factuur of incasso, ter herinnering, nogmaals aangeboden. Indien de klant, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant in verzuim en worden bij incasso betaling incassokosten in rekening gebracht. Afgemat is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incassering. In dat geval is de klant gehouden om de volledige opeisbare vordering alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

h. Afgemat behoudt zich het recht voor om de PRO/SGT van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast rooster, het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een PRO/SGT wordt gegeven/ingepland, de soorten PRO/SGT en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een PRO/SGT of het annuleren van een of meerdere PRO/SGT. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 7: Beëindigen lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door invulling van het daarvoor bestemde opzeg formulier. Opzegging dient door de klant per email ([email protected]) of per brief (Afgemat, Ossenkamp 7, 8024 AG Zwolle). Als de klant zijn lidmaatschap niet uiterlijk voor de 22e van de betreffende maand opzegt wordt er 1 maand extra lidmaatschapsgeld geïncasseerd.

b. Wanneer een lidmaatschap voor de 22e van de betreffende maand wordt stopgezet hanteert Afgemat geen opzegtermijn en wordt het abonnement per direct stopgezet.

c. Afgemat behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Afgemat, de klant de toegang tot de Afgemat vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

Artikel 8: Tariefstelling voeding, personal training en coaching

a. Voor aanvang deelt Afgemat de klant mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Afgemat behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 10% te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 9: Intellectueel eigendom voeding, personal training en coaching

a. Afgemat behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Afgemat noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Afgemat verstrekt zijn.

Artikel 10: Betaling voeding, personal training en coaching

a. Betaling aan Afgemat dient contant, automatische incasso of door overschrijving plaats te vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde consulten of trainingen. De klant dient de rekening binnen 7 dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Afgemat gerechtigd het factuurbedrag met € 10,00 administratiekosten te verhogen.

b. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Afgemat gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden voeding, personal training en coaching

a. Afgemat heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


Artikel 12: Aansprakelijkheid voeding, personal training en coaching

a. Het advies en/of de begeleiding van Afgemat is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Afgemat sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door Afgemat verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Afgemat.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Afgemat verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

b. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Afgemat nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Afgemat om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van afgemat te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Afgemat is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 13: Aansprakelijkheid Trainingen

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Afgemat, is geheel voor eigen risico van de klant.

b. Afgemat en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.

c. De klant zal zowel Afgemat als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

d. Afgemat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

Artikel 14: Klachten

a. In geval van klachten met betrekking tot Afgemat en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen dient de klant zich in eerste instantie te wenden tot Mathijs van den Hoek, eigenaar Afgemat en in tweede instantie tot de Gastheer/vrouw waar Afgemat is gevestigd.

Artikel 15: Persoonsgegevens

a. Afgemat verwerkt de persoonsgegevens van de klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Afgemat verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Afgemat.

c. De klant heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem/haar verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Afgemat aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17: Tot slot

a. Door zijn inschrijving verklaart de klant deze algemene voorwaarden van Afgemat te accepteren en hiernaar te handelen.


b. Deze algemene voorwaarden van Afgemat zijn terug te vinden op www.afgemat.nl en op te vragen bij de balie van de Afgemat vestiging.